De Lichtkring

Kerkdiensten
Live!
Gemeente
De Horsten
Gemeente
Emiclaer
Adres - Route
Contact
U bent hier: Disclaimer

Disclaimer

Deze website is gemaakt om informatie te geven over het kerkgebouw De Lichtkring en over de erediensten die daar belegd worden. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze website is besteed, kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door foutieve informatie op deze website.

Komt u op deze website informatie tegen, die volgens u niet correct is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden. U kunt hiervoor gebruik maken van de contactpagina. Dit geldt tevens wanneer er volgens u informatie op deze site staat waarop het copyright van uzelf of anderen rust.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welke andere manier dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) is geen schriftelijke toestemming vereist. Wel vragen wij u deze website als herkomst van uw citaat te vermelden.

 

Documenten  |  Privacy  |  Disclaimer  |  Inloggen